« وقتی عقـــل، عاشـــق شود ...
عشـــق، عاقــــل میشود و ...

شهید میشوی ....! »


•شهید دکتر مصطفی چمران